top of page

O projekcie

W lutym b.r. Gmina Bogatynia przystąpiła do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zespół powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy, w składzie: Grażyna Jarosz, Edyta Kierman i Artur Sawicki, przygotował projekt w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny i OSI. Projekt nosi tytuł „Praktyczny TIK”. 

Projektem objęte zostaną następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni,
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju,
- Szkoła Podstawowa w Porajowie,
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie.

Do konkursu zgłoszono 74 wnioski, projekt „Praktyczny TIK”, uzyskując 109 punktów zajął 4 miejsce wśród projektów Zachodniego Obszaru Interwencji i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości  632.164,08 zł.  Ogólna wartość projektu wynosi 665.435,88 zł – Gmina Bogatynia w ramach wkładu własnego do projektu dołoży kwotę 33 271,80 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo- technicznych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i kompetencji informatycznych uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy  Bogatynia  z wykorzystaniem TIK  ( czyli technologii informacyjno-komunikacyjnej) i metody projektu oraz podniesienie kompetencji informatycznych nauczycieli tych szkół.

W ramach projektu w poszczególnych szkołach uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach:
- „Praktyczna matematyka” – koło matematyczne dla kl. I-III,
- „Równaj w górę” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. II-III, IV-V, VI-VII,
- Koło informatyczne z elementami robotyki dla kl. I-III, IV-V, VI-VII,
- koło przyrodnicze dla kl. I-III, IV-V, VI-VII,
- „O klasę wyżej” koło matematyczne dla uzdolnionych – klasy IV-V, VI-VII.

Ogólna liczba uczniów, którzy będą mogli skorzystać z zajęć w ramach projektu: 808;  Ogólna liczba zajęć w ramach projektu: 4080 godz.

Na poszczególne zajęcia w ramach projektu uczniowie zakwalifikowani zostaną  w drodze rekrutacji, która już ruszyła w poszczególnych szkołach . Uczeń może wybrać więcej niż jedne zajęcia. Deklaracje uczestnictwa można pobierać  w sekretariatach poszczególnych szkół oraz w zakładce Dokumenty.

Na zakończenie projektu odbędzie się 7 Międzyszkolnych Festiwali Projektów, w których wezmą udział wszyscy uczestnicy zajęć: Praktyczna matematyka 1-3, przyrodniczych 1-3, przyrodniczych 4-5, przyrodniczych 6-7, informatycznych z elementami robotyki 1-3, informatycznych z elementami robotyki 4-5, informatycznych z elementami robotyki 6-7.

Festiwale odbędą się w SP nr 3 w Bogatyni. W czasie festiwali uczniowie przedstawią wybrane przez siebie najciekawsze projekty.

W ciągu trwania projektu uczniowie uczestniczący w kołach zainteresowań wezmą udział  w jednym wyjeździe edukacyjnym do IQlandii w Libercu.

W ramach projektu nauczyciele prowadzący koła informatyczne z elementami robotyki ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie wezmą udział w 40 godzinnym szkoleniu (2 zjazdy po 3 dni).  Czternastu nauczycieli zostanie przeszkolonych z podstaw robotyki, z możliwości wykorzystania na zajęciach zestawów edukacyjnych  zakupionych w ramach projektu.

Projekt zakłada doposażenie szkół w narzędzia TIK: każda ze szkół otrzyma z projektu przenośne komputery dla uczniów wraz z oprogramowanie oraz szafkę mobilną z ładowaniem;

Projekt zakłada również zakup pakietów edukacyjnych do prowadzenia kół informatycznych z elementami robotyki, oraz zakupy pomocy dydaktycznych do prowadzenia kół przyrodniczych.

Wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów zapraszamy do udziału w projekcie. Deklaracje można składać do 26 września 2017 roku. Wyniki rekrutacji na poszczególne zajęcia zostaną ogłoszone 29 września 2017 roku.

projects.
about.

Deklaracja uczestnictwa SP3 Bogatynia

contact.

kontakt

Informację o projekcie uzyskać można w sekretariatach szkół podstawowych biorących udział w projekcie

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Deklaracja uczestnictwa SP5 Bogatynia

Deklaracja uczestnictwa SP Działoszyn

Deklaracja uczestnictwa SP Opolno Zdrój

Deklaracja uczestnictwa SP Porajów

Zamówienia publiczne

Dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia kopert

bottom of page